TOPバナー

HOME ≫ Dear Psychologists ≫

Dear Psychologists

Nearly a half-century has passed since Masahiko Nomi began to publish the “Blood Type Humanics” series, which explores the relationship between human blood types and personality traits.

Currently, research on the relationship between blood types and personality traits is showing no progress because of you psychologists’ rejection of Nomi’s research results.
 

You’ve given reasons for your rejection, including that Mr. Nomi didn’t employ the theoretical methods of psychology in collecting data.

It’s impossible to prove “non-existence”, because it requires an infinite number of proofs. Therefore, Mr. Nomi’s assertions haven’t been disproved. We’re here today without clear poof for the existence or non-existence of a relationship between human blood types and personality traits.
 

However, about 70% of ordinary people seem to feel that there’s a certain relationship between blood type and personality. If blood type and personality really do have some relationship, then recognition of such would be extremely influential. That recognition would affect almost every sphere of human activity: politics and economics, sports, art, and more. The list is never-ending.
 

Proving the non-existence of what Mr. Nomi asserted is extremely difficult; however, it’s clear that the mainstream thinker in the field of "blood type humanics" is Mr. Nomi. He’s presented various data in his nearly 20 books. His books are many, but not unlimited.
 

If many scholars were to cooperate in clarifying his ideas and data, we could retest his interpretation of the data. I believe that research by many scholars will lead to some degree of certainty. I think that the social role of the psychologist is to study the human mind.
 

Bullying, harassment, and war are products of the human mind. If blood type and personality have a relationship, then research on blood type humanics would greatly contribute to human happiness. Bullying, criminal acts, and war could become things of the past. Blood type personality studies should not be left ambiguous.
 

I sincerely hope that you psychologists will retest the data collected by Mr. Nomi using whatever methods you consider valid. You’re responsible for pursuing blood type and personality studies because it’s you who’ve denied the relationship between blood type and human personality.


Hajime Yamagami

Buy e-book

英語
Please use translation software as appropriate to read the English version
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmoh
 
 
Beste psychologen
Er is bijna een halve eeuw verstreken sinds Masahiko Nomi de serie "Blood Type Humanics" begon te publiceren, waarin de relatie tussen menselijke bloedgroepen en persoonlijkheidskenmerken wordt onderzocht.
 
Momenteel laat onderzoek naar de relatie tussen bloedgroepen en persoonlijkheidskenmerken geen vooruitgang zien omdat jullie psychologen de onderzoeksresultaten van Nomi afwijzen.
 
 
U heeft redenen gegeven voor uw afwijzing, waaronder dat meneer Nomi bij het verzamelen van gegevens geen gebruik heeft gemaakt van de theoretische methoden van de psychologie.
 
Het is onmogelijk om "niet-bestaan" te bewijzen, omdat het een oneindig aantal bewijzen vereist. Daarom zijn de beweringen van de heer Nomi niet weerlegd. We zijn hier vandaag zonder duidelijk bewijs voor het al dan niet bestaan ​​van een relatie tussen menselijke bloedgroepen en persoonlijkheidskenmerken.
 
 
Ongeveer 70% van de gewone mensen lijkt echter het gevoel te hebben dat er een bepaald verband bestaat tussen bloedgroep en persoonlijkheid. Als bloedgroep en persoonlijkheid echt een relatie hebben, dan zou de erkenning hiervan buitengewoon invloedrijk zijn. Die erkenning zou van invloed zijn op bijna elk gebied van menselijke activiteit: politiek en economie, sport, kunst en meer. De lijst is oneindig.
 
 
Het niet-bestaan ​​van wat de heer Nomi beweerde te bewijzen, is buitengewoon moeilijk; het is echter duidelijk dat de mainstream denker op het gebied van "bloedgroep humanica" de heer Nomi is. Hij heeft verschillende gegevens gepresenteerd in zijn bijna 20 boeken. Zijn boeken zijn talrijk, maar niet onbeperkt.
 
 
Als veel geleerden zouden meewerken aan het verduidelijken van zijn ideeën en gegevens, zouden we zijn interpretatie van de gegevens opnieuw kunnen testen. Ik geloof dat onderzoek door veel wetenschappers tot een zekere mate van zekerheid zal leiden. Ik denk dat de sociale rol van de psycholoog is om de menselijke geest te bestuderen.
 
 
Pesten, intimidatie en oorlog zijn producten van de menselijke geest. Als bloedgroep en persoonlijkheid een relatie hebben, dan zou onderzoek naar bloedgroep humanica een grote bijdrage leveren aan het menselijk geluk. Pesten, criminele handelingen en oorlog zouden tot het verleden kunnen behoren. Bloedgroeppersoonlijkheidsonderzoeken mogen niet dubbelzinnig worden gelaten.
 
 
Ik hoop oprecht dat u, psychologen, de gegevens die door de heer Nomi zijn verzameld, opnieuw zullen testen met behulp van de methoden die u als geldig beschouwt. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van bloedgroep- en persoonlijkheidsonderzoeken, omdat u de relatie tussen bloedgroep en menselijke persoonlijkheid hebt ontkend.
 
 
Hajime Yamagami
 
E-boek kopen
Amazon Kindle
Rakuten kobo
オランダ語
Gebruik a.u.b. vertaalsoftware om de Engelse versie te lezen.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmo
 
 
Estimados Psicólogos
Ha pasado casi medio siglo desde que Masahiko Nomi comenzó a publicar la serie "Blood Type Humanics", que explora la relación entre los tipos de sangre humana y los rasgos de personalidad.
 
Actualmente, la investigación sobre la relación entre los tipos de sangre y los rasgos de personalidad no muestra ningún progreso debido al rechazo de los psicólogos de los resultados de la investigación de Nomi.
 
 
Usted ha dado las razones de su rechazo, incluido que el Sr. Nomi no empleó los métodos teóricos de la psicología en la recopilación de datos.
 
Es imposible probar la "no existencia", porque requiere un número infinito de pruebas. Por lo tanto, las afirmaciones del Sr. Nomi no han sido refutadas. Estamos aquí hoy sin evidencia clara de la existencia o inexistencia de una relación entre los tipos de sangre humana y los rasgos de personalidad.
 
 
Sin embargo, alrededor del 70% de la gente común parece sentir que existe una cierta relación entre el tipo de sangre y la personalidad. Si el tipo de sangre y la personalidad realmente tienen alguna relación, entonces el reconocimiento de tal sería extremadamente influyente. Ese reconocimiento afectaría a casi todas las esferas de la actividad humana: política y economía, deportes, arte y más. La lista nunca termina.
 
 
Probar la inexistencia de lo afirmado por el Sr. Nomi es sumamente difícil; sin embargo, está claro que el principal pensador en el campo de la "humanística del tipo de sangre" es el Sr. Nomi. Ha presentado varios datos en sus cerca de 20 libros. Sus libros son muchos, pero no ilimitados.
 
 
Si muchos académicos cooperaran para aclarar sus ideas y datos, podríamos volver a probar su interpretación de los datos. Creo que la investigación de muchos académicos conducirá a cierto grado de certeza. Creo que el papel social del psicólogo es estudiar la mente humana.
 
 
La intimidación, el acoso y la guerra son productos de la mente humana. Si el tipo de sangre y la personalidad tienen una relación, entonces la investigación sobre la humanidad del tipo de sangre contribuiría en gran medida a la felicidad humana. La intimidación, los actos delictivos y la guerra podrían convertirse en cosas del pasado. Los estudios de personalidad del tipo de sangre no deben dejarse ambiguos.
 
 
Espero sinceramente que ustedes, psicólogos, vuelvan a probar los datos recopilados por el Sr. Nomi utilizando cualquier método que consideren válido. Usted es responsable de realizar estudios sobre el tipo de sangre y la personalidad porque es usted quien ha negado la relación entre el tipo de sangre y la personalidad humana.
 
 
Hajime Yamagami
 
Comprar libro electrónico
Amazon Kindle
Rakuten kobo
スペイン語
Utilice el software de traducción adecuado para leer la versión en inglés.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmoh
 
 
Liebe Psychologen
Fast ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit Masahiko Nomi mit der Veröffentlichung der Reihe „Blood Type Humanics“ begann, die die Beziehung zwischen menschlichen Blutgruppen und Persönlichkeitsmerkmalen untersucht.
 
Derzeit zeigt die Forschung über die Beziehung zwischen Blutgruppen und Persönlichkeitsmerkmalen keine Fortschritte, weil Sie als Psychologen die Forschungsergebnisse von Nomi ablehnen.
 
 
Sie haben Ihre Ablehnung begründet, unter anderem, dass Herr Nomi bei der Datenerhebung nicht die theoretischen Methoden der Psychologie angewandt habe.
 
Es ist unmöglich, „Nichtexistenz“ zu beweisen, weil es unendlich viele Beweise braucht. Daher wurden die Behauptungen von Herrn Nomi nicht widerlegt. Wir sind heute hier, ohne einen eindeutigen Hinweis auf die Existenz oder Nichtexistenz einer Beziehung zwischen menschlichen Blutgruppen und Persönlichkeitsmerkmalen.
 
 
Etwa 70 % der gewöhnlichen Menschen scheinen jedoch zu glauben, dass es eine gewisse Beziehung zwischen Blutgruppe und Persönlichkeit gibt. Wenn Blutgruppe und Persönlichkeit wirklich in irgendeiner Beziehung stehen, dann wäre die Anerkennung davon äußerst einflussreich. Diese Anerkennung würde fast alle Bereiche menschlicher Aktivität betreffen: Politik und Wirtschaft, Sport, Kunst und mehr. Die Liste ist endlos.
 
 
Die Nichtexistenz dessen zu beweisen, was Mr. Nomi behauptet hat, ist äußerst schwierig; Es ist jedoch klar, dass Mr. Nomi der Mainstream-Denker auf dem Gebiet der „Blutgruppen-Humanik“ ist. Er hat verschiedene Daten in seinen fast 20 Büchern präsentiert. Seine Bücher sind zahlreich, aber nicht unbegrenzt.
 
 
Wenn viele Gelehrte bei der Klärung seiner Ideen und Daten zusammenarbeiten würden, könnten wir seine Interpretation der Daten erneut testen. Ich glaube, dass die Forschung vieler Gelehrter zu einem gewissen Grad an Gewissheit führen wird. Ich denke, dass die soziale Rolle des Psychologen darin besteht, den menschlichen Geist zu studieren.
 
 
Mobbing, Belästigung und Krieg sind Produkte des menschlichen Geistes. Wenn Blutgruppe und Persönlichkeit eine Beziehung haben, dann würde die Forschung zur Blutgruppen-Humanik einen großen Beitrag zum menschlichen Glück leisten. Mobbing, kriminelle Handlungen und Krieg könnten der Vergangenheit angehören. Blutgruppen-Persönlichkeitsstudien sollten nicht zweideutig bleiben.
 
 
Ich hoffe aufrichtig, dass Sie Psychologen die von Herrn Nomi gesammelten Daten mit allen Methoden, die Sie für gültig halten, erneut testen werden. Sie sind dafür verantwortlich, Blutgruppen- und Persönlichkeitsstudien durchzuführen, weil Sie die Beziehung zwischen Blutgruppe und menschlicher Persönlichkeit geleugnet haben.
 
 
Hajime Yamagami
 
Ebook kaufen
Amazon Kindle
Rakuten kobo
ドイツ語
Bitte verwenden Sie die entsprechende Übersetzungssoftware, um die englische Version zu lesen.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmoh
 
 
Sevgili Psikologlar
Masahiko Nomi'nin insan kan grupları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştıran “Blood Type Humanics” serisini yayınlamaya başlamasının üzerinden yaklaşık yarım yüzyıl geçti.
 
Şu anda, kan grupları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar, psikologların Nomi'nin araştırma sonuçlarını reddetmesi nedeniyle ilerleme göstermiyor.
 
 
Bay Nomi'nin veri toplamada psikolojinin teorik yöntemlerini kullanmaması dahil, reddetmeniz için nedenler verdiniz.
 
“Yokluğu” ispatlamak imkansızdır, çünkü sonsuz sayıda ispat gerektirir. Bu nedenle, Bay Nomi'nin iddiaları çürütülmemiştir. Bugün burada, insan kan grupları ile kişilik özellikleri arasında bir ilişkinin varlığı veya yokluğu konusunda açık bir ifade olmadan buradayız.
 
 
Bununla birlikte, sıradan insanların yaklaşık %70'i, kan grubu ile kişilik arasında belirli bir ilişki olduğunu düşünüyor gibi görünmektedir. Kan grubu ve kişiliğin gerçekten bir ilişkisi varsa, o zaman bunun tanınması son derece etkili olacaktır. Bu tanıma, insan faaliyetinin neredeyse her alanını etkileyecektir: siyaset ve ekonomi, spor, sanat ve daha fazlası. Liste hiç bitmez.
 
 
Bay Nomi'nin iddia ettiği şeyin yokluğunu kanıtlamak son derece zordur; ancak, "kan grubu insan bilimi" alanındaki ana akım düşünürün Bay Nomi olduğu açıktır. 20'ye yakın kitabında çeşitli veriler sunmuştur. Kitapları çoktur, ancak sınırsız değildir.
 
 
Onun fikirlerini ve verilerini açıklamak için birçok bilim insanı işbirliği yaparsa, onun verileri yorumlamasını yeniden test edebiliriz. Birçok bilim insanı tarafından yapılan araştırmaların bir dereceye kadar kesinliğe yol açacağına inanıyorum. Psikoloğun sosyal rolünün insan zihnini incelemek olduğunu düşünüyorum.
 
 
Zorbalık, taciz ve savaş insan zihninin ürünleridir. Kan grubu ve kişiliğin bir ilişkisi varsa, kan grubu hümanizmi üzerine araştırma yapmak insan mutluluğuna büyük katkı sağlayacaktır. Zorbalık, suç eylemleri ve savaş geçmişte kalabilir. Kan grubu kişilik çalışmaları belirsiz bırakılmamalıdır.
 
 
Siz psikologların, Bay Nomi tarafından toplanan verileri, geçerli olduğunu düşündüğünüz yöntemleri kullanarak yeniden test edeceğinizi içtenlikle umuyorum. Kan grubu ve kişilik araştırmalarını sürdürmekle sorumlusunuz çünkü kan grubu ile insan kişiliği arasındaki ilişkiyi inkar eden sizsiniz.
 
 
Hajime Yamagami
 
e-kitap satın al
amazon ateşi
Rakuten kobo
トルコ語
Lütfen İngilizce sürümü okumak için uygun çeviri yazılımını kullanın.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmoh
 
 
Chers psychologues
Près d'un demi-siècle s'est écoulé depuis que Masahiko Nomi a commencé à publier la série "Blood Type Humanics", qui explore la relation entre les groupes sanguins humains et les traits de personnalité.
 
Actuellement, la recherche sur la relation entre les groupes sanguins et les traits de personnalité ne montre aucun progrès à cause du rejet par vous, les psychologues, des résultats de la recherche de Nomi.
 
 
Vous avez donné les raisons de votre refus, notamment le fait que M. Nomi n'a pas utilisé les méthodes théoriques de la psychologie pour collecter des données.
 
Il est impossible de prouver la "non-existence", car cela nécessite un nombre infini de preuves. Par conséquent, les affirmations de M. Nomi n'ont pas été réfutées. Nous sommes ici aujourd'hui sans preuve claire de l'existence ou de la non-existence d'une relation entre les groupes sanguins humains et les traits de personnalité.
 
 
Cependant, environ 70% des gens ordinaires semblent penser qu'il existe une certaine relation entre le groupe sanguin et la personnalité. Si le groupe sanguin et la personnalité ont vraiment une relation, alors la reconnaissance de celle-ci serait extrêmement influente. Cette reconnaissance affecterait presque toutes les sphères de l'activité humaine : la politique et l'économie, le sport, l'art, etc. La liste est sans fin.
 
 
Prouver l'inexistence de ce que M. Nomi a affirmé est extrêmement difficile; cependant, il est clair que le penseur dominant dans le domaine de "l'humanisme des groupes sanguins" est M. Nomi. Il a présenté diverses données dans ses près de 20 livres. Ses livres sont nombreux, mais pas illimités.
 
 
Si de nombreux chercheurs devaient coopérer pour clarifier ses idées et ses données, nous pourrions tester à nouveau son interprétation des données. Je crois que les recherches de nombreux chercheurs conduiront à un certain degré de certitude. Je pense que le rôle social du psychologue est d'étudier l'esprit humain.
 
 
L'intimidation, le harcèlement et la guerre sont des produits de l'esprit humain. Si le groupe sanguin et la personnalité ont une relation, alors la recherche sur l'humanisme des groupes sanguins contribuerait grandement au bonheur humain. L'intimidation, les actes criminels et la guerre pourraient appartenir au passé. Les études de personnalité du groupe sanguin ne doivent pas rester ambiguës.
 
 
J'espère sincèrement que vous, les psychologues, retesterez les données recueillies par M. Nomi en utilisant les méthodes que vous jugerez valables. Vous êtes responsable de poursuivre les études sur le groupe sanguin et la personnalité parce que c'est vous qui avez nié la relation entre le groupe sanguin et la personnalité humaine.
 
 
Hajime Yamagami
 
Acheter un livre électronique
Kindle d'Amazon
Rakuten kobo
フランス語
Veuillez utiliser un logiciel de traduction approprié pour lire la version anglaise.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmoh
 
 
Caros Psicólogos
Quase meio século se passou desde que Masahiko Nomi começou a publicar a série “Blood Type Humanics”, que explora a relação entre tipos sanguíneos humanos e traços de personalidade.
 
Atualmente, a pesquisa sobre a relação entre tipos sanguíneos e traços de personalidade não está mostrando progresso por causa da rejeição de vocês, psicólogos, dos resultados da pesquisa de Nomi.
 
 
Você deu razões para sua rejeição, incluindo que o Sr. Nomi não empregou os métodos teóricos da psicologia na coleta de dados.
 
É impossível provar a “inexistência”, porque requer um número infinito de provas. Portanto, as afirmações do Sr. Nomi não foram refutadas. Estamos aqui hoje sem um claro pufe para a existência ou não de uma relação entre tipos sanguíneos humanos e traços de personalidade.
 
 
No entanto, cerca de 70% das pessoas comuns parecem sentir que há uma certa relação entre o tipo sanguíneo e a personalidade. Se o tipo sanguíneo e a personalidade realmente têm alguma relação, então o reconhecimento de tal seria extremamente influente. Esse reconhecimento afetaria quase todas as esferas da atividade humana: política e economia, esportes, arte e muito mais. A lista é interminável.
 
 
Provar a inexistência do que o Sr. Nomi afirmou é extremamente difícil; no entanto, está claro que o principal pensador no campo da "humanística do tipo sanguíneo" é o Sr. Nomi. Ele apresentou vários dados em seus quase 20 livros. Seus livros são muitos, mas não ilimitados.
 
 
Se muitos estudiosos cooperassem para esclarecer suas ideias e dados, poderíamos testar novamente sua interpretação dos dados. Acredito que a pesquisa de muitos estudiosos levará a algum grau de certeza. Acho que o papel social do psicólogo é estudar a mente humana.
 
 
Bullying, assédio e guerra são produtos da mente humana. Se o tipo sanguíneo e a personalidade têm um relacionamento, então a pesquisa sobre humanismo do tipo sanguíneo contribuiria muito para a felicidade humana. Bullying, atos criminosos e guerra podem se tornar coisas do passado. Os estudos de personalidade do tipo sanguíneo não devem ser deixados ambíguos.
 
 
Espero sinceramente que vocês, psicólogos, testem novamente os dados coletados pelo Sr. Nomi usando quaisquer métodos que considerem válidos. Você é responsável por buscar estudos de tipo sanguíneo e personalidade porque foi você quem negou a relação entre tipo sanguíneo e personalidade humana.
 
 
Hajime Yamagami
 
Compre e-book
Amazon Kindle
Rakuten kobo
ポルトガル語
Por favor, use o software de tradução conforme apropriado para ler a versão em inglês.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmoh
 
 
Уважаемые психологи
Прошло почти полвека с тех пор, как Масахико Номи начал публиковать серию «Гуманики по группам крови», в которой исследуется взаимосвязь между группами крови человека и личностными чертами.
 
В настоящее время исследования взаимосвязи между группами крови и личностными чертами не показывают никакого прогресса из-за того, что вы, психологи, отвергли результаты исследования Номи.
 
 
Вы обосновали свой отказ, в том числе то, что г-н Номи не использовал теоретические методы психологии при сборе данных.
 
Доказать «несуществование» невозможно, потому что для этого требуется бесконечное количество доказательств. Таким образом, утверждения г-на Номи не были опровергнуты. Мы здесь сегодня без ясного доказательства существования или отсутствия связи между группами крови человека и личностными чертами.
 
 
Однако около 70% обычных людей считают, что существует определенная связь между группой крови и личностью. Если группа крови и личность действительно имеют какую-то связь, то признание такой связи будет иметь огромное значение. Это признание затронет почти все сферы человеческой деятельности: политику и экономику, спорт, искусство и многое другое. Список бесконечен.
 
 
Доказать отсутствие того, что утверждал г-н Номи, чрезвычайно сложно; однако ясно, что основным мыслителем в области «гуманизма по группам крови» является г-н Номи. Он представил различные данные в своих почти 20 книгах. Его книг много, но они не безграничны.
 
 
Если бы многие ученые сотрудничали в прояснении его идей и данных, мы могли бы перепроверить его интерпретацию данных. Я считаю, что исследования многих ученых приведут к определенной степени уверенности. Я думаю, что социальная роль психолога заключается в изучении человеческого разума.
 
 
Запугивание, домогательства и война являются продуктами человеческого разума. Если группа крови и личность связаны, то исследования в области гуманизма по группам крови в значительной степени способствовали бы человеческому счастью. Издевательства, преступные действия и войны могут уйти в прошлое. Исследования личности группы крови не должны оставаться двусмысленными.
 
 
Я искренне надеюсь, что вы, психологи, перепроверите данные, собранные г-ном Номи, используя любые методы, которые вы считаете верными. Вы несете ответственность за проведение исследований группы крови и личности, потому что именно вы отрицали связь между группой крови и личностью человека.
 
 
Хадзиме Ямагами
 
Купить электронную книгу
амазонка разжигает
Ракутен кобо
ロシア語
Пожалуйста, используйте программное обеспечение для перевода, чтобы прочитать английскую версию.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdohpcnmoh
 
 
친애하는 심리학자
노미 마사히코가 인간의 혈액형과 성격 특성의 관계를 탐구하는 "혈액형 휴머니즘" 시리즈를 출판하기 시작한 지 거의 반세기가 지났습니다.
 
현재 혈액형과 성격의 관계에 대한 연구는 노미의 연구 결과에 대한 심리학자들의 거부로 인해 진전을 보이지 않고 있습니다.
 
 
노미 씨가 데이터 수집에 이론적인 심리학 방법을 사용하지 않았다는 것을 포함하여 거절 이유를 제시하셨습니다.
 
무수히 많은 증명이 필요하기 때문에 "비존재"를 증명하는 것은 불가능합니다. 따라서 노미 씨의 주장은 반증되지 않았습니다. 우리는 오늘 여기에 인간의 혈액형과 성격 특성 사이의 관계의 존재 여부에 대한 명확한 핑계가 없습니다.
 
 
그러나 일반인의 약 70%는 혈액형과 성격 사이에 일정한 관계가 있다고 느끼는 것 같다. 혈액형과 성격이 실제로 어떤 관계가 있다면 그러한 인식은 매우 큰 영향을 미칠 것입니다. 그 인식은 정치와 경제, 스포츠, 예술 등 인간 활동의 거의 모든 영역에 영향을 미칠 것입니다. 목록은 끝이 없습니다.
 
 
Nomi 씨가 주장한 것이 존재하지 않는다는 것을 증명하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 '혈액형 인문학' 분야의 주류 사상가는 노미 씨임은 분명하다. 그는 거의 20권에 달하는 책에서 다양한 데이터를 제시했습니다. 그의 책은 많지만 무제한은 아닙니다.
 
 
많은 학자들이 그의 아이디어와 데이터를 명확히 하는 데 협력한다면 데이터에 대한 그의 해석을 다시 테스트할 수 있습니다. 많은 학자들의 연구가 어느 정도 확실해 질 것이라고 믿습니다. 심리학자의 사회적 역할은 인간의 마음을 연구하는 것이라고 생각합니다.
 
 
따돌림, 괴롭힘, 전쟁은 인간 마음의 산물입니다. 혈액형과 성격이 관계가 있다면 혈액형 인문학적 연구는 인류의 행복에 크게 기여할 것입니다. 따돌림, 범죄 행위, 전쟁은 과거의 일이 될 수 있습니다. 혈액형 성격 연구는 모호하지 않아야 합니다.
 
 
나는 당신이 심리학자들이 당신이 타당하다고 생각하는 방법을 사용하여 Mr. Nomi가 수집한 데이터를 다시 테스트하기를 진심으로 바랍니다. 당신은 혈액형과 인간 성격의 관계를 부정한 사람이기 때문에 혈액형과 성격 연구를 추구하는 책임이 있습니다.
 
 
야마가미 하지메
 
전자책 구매
아마존 킨들
낙천 공방
韓国語
영어 버전을 읽으려면 적절한 번역 소프트웨어를 사용하십시오.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmoh
 
 
亲爱的心理学家
近半个世纪以来,野美雅彦开始发表《血型人文》系列,探讨人类血型与人格特质之间的关系。
 
目前,由于你们心理学家拒绝诺米的研究结果,血型与人格特质关系的研究没有进展。
 
 
你已经给出了拒绝的理由,包括 Nomi 先生在收集数据时没有采用心理学的理论方法。
 
证明“不存在”是不可能的,因为它需要无数次证明。因此,诺美先生的说法并没有被推翻。我们今天在这里没有明确的证据表明人类血型和人格特征之间存在或不存在关系。
 
 
但是,大约70%的普通人似乎觉得血型和性格有一定的关系。如果血型和性格真的有关系,那么认清这种关系就非常有影响力了。这种认识将影响人类活动的几乎所有领域:政治和经济、体育、艺术等等。这份清单永无止境。
 
 
证明诺米先生所断言的不存在是极其困难的;但是,很明显,“血型人文”领域的主流思想家是诺美先生。他在近 20 本书中介绍了各种数据。他的书很多,但不是无限的。
 
 
如果许多学者合作澄清他的想法和数据,我们可以重新测试他对数据的解释。我相信很多学者的研究会带来一定程度的确定性。我认为心理学家的社会角色是研究人类的思想。
 
 
欺凌、骚扰和战争是人类思想的产物。如果血型和性格有关系,那么血型人文研究将极大地促进人类幸福。欺凌、犯罪行为和战争可能成为过去。血型人格研究不应该模棱两可。
 
 
我真诚地希望你们心理学家能够使用您认为有效的任何方法重新测试 Nomi 先生收集的数据。你有责任进行血型和性格研究,因为是你否认了血型和人类性格之间的关系。
 
 
山上一
 
购买电子书
亚马逊点燃
乐天工房
中国語(簡体)
请酌情使用翻译软件阅读英文版。
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmo
 
 
عزيزي علماء النفس
لقد مر ما يقرب من نصف قرن منذ أن بدأت Masahiko Nomi في نشر سلسلة "Blood Type Humanics" ، التي تستكشف العلاقة بين فصائل الدم البشري وسمات الشخصية.
 
في الوقت الحالي ، لا يُظهر البحث حول العلاقة بين فصائل الدم وسمات الشخصية أي تقدم بسبب رفض علماء النفس لنتائج أبحاث نومي.
 
 
لقد قدمت أسبابًا لرفضك ، بما في ذلك أن السيد نومي لم يستخدم الأساليب النظرية لعلم النفس في جمع البيانات.
 
من المستحيل إثبات "عدم الوجود" ، لأنه يتطلب عددًا لا حصر له من البراهين. لذلك ، لم يتم دحض تأكيدات السيد نومي. نحن هنا اليوم بدون دليل واضح لوجود أو عدم وجود علاقة بين فصيلة دم الإنسان وسمات الشخصية.
 
 
ومع ذلك ، يبدو أن حوالي 70٪ من الناس العاديين يشعرون بوجود علاقة معينة بين فصيلة الدم والشخصية. إذا كانت هناك علاقة ما بين فصيلة الدم والشخصية ، فسيكون الاعتراف بذلك مؤثرًا للغاية. سيؤثر هذا الاعتراف على كل مجال من مجالات النشاط البشري تقريبًا: السياسة والاقتصاد والرياضة والفن وغير ذلك. القائمة لا تنتهي أبدا.
 
 
إن إثبات عدم وجود ما أكده السيد نومي أمر صعب للغاية ؛ ومع ذلك ، من الواضح أن المفكر السائد في مجال "إنسانيات فصيلة الدم" هو السيد نومي. لقد قدم بيانات مختلفة في ما يقرب من 20 كتابًا. كتبه كثيرة ، لكنها ليست بلا حدود.
 
 
إذا تعاون العديد من العلماء في توضيح أفكاره وبياناته ، فيمكننا إعادة اختبار تفسيره للبيانات. أعتقد أن البحث الذي أجراه العديد من العلماء سيؤدي إلى درجة معينة من اليقين. أعتقد أن الدور الاجتماعي لعالم النفس هو دراسة العقل البشري.
 
 
البلطجة والمضايقات والحرب من نتاج العقل البشري. إذا كانت هناك علاقة بين فصيلة الدم والشخصية ، فإن البحث في علم الإنسان لفصيلة الدم سيساهم بشكل كبير في سعادة الإنسان. يمكن أن تصبح البلطجة والأعمال الإجرامية والحرب أشياء من الماضي. لا ينبغي ترك دراسات شخصية فصيلة الدم غامضة.
 
 
أتمنى مخلصًا أن تعيد علماء النفس اختبار البيانات التي جمعها السيد نومي باستخدام أي طرق تعتبرها صحيحة. أنت مسؤول عن متابعة دراسات فصيلة الدم والشخصية لأنك أنت من أنكر العلاقة بين فصيلة الدم وشخصية الإنسان.
 
 
هاجيمي ياماغامي
 
شراء كتاب إلكتروني
أمازون كيندل
راكوتين كوبو
アラビア語
الرجاء استخدام برنامج الترجمة بالشكل المناسب لقراءة النسخة الإنجليزية.
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kindle-cloud-reader-trans/ipalacjfeejceeogpnfaijpadginmfhk
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/translate-anywhere/hhimhiimpaicidimabokfbdokhpcnmoh
 
Blood Type B Is Vanishing
Blood Type B Is Vanishing

Mobile site

Blood Type B Is VanishingスマホサイトQRコード

Smartphone site from this QR code